Skip to content
Home » ਬਾਈਬਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ?

 • by
The Creation Account 

Sweet Publishing , 
CC BY-SA 3.0 , Wikimedia Commons ਦੁਆਰਾ

ਬਾਈਬਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਤਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ (ਭਾਵ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰੋ)। ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ । ਪਰ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ:

26  ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ।

27  ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ, 
    ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ; 
    ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

28  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਫਲੋ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧੋ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰੋ. ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਜੀਵ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ।

ਉਤਪਤ 1:26-28

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

ਕਈਆਂ ਨੇ ‘ਅਧੀਨ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਯਮ’ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਰਾਜ’ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਵਿਚ ਰੱਬ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ‘ਮਾਲਕੀਅਤ’ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇ। ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ 1500 ਸਾ.ਯੁ.ਪੂ

5 ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋਂਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੋਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ,

ਕੂਚ 19:5

ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਦੁਆਰਾ 1000 ਈ.ਪੂ

10 ਕਿਉਂ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦਾ ਹਰੇਕ ਜਾਨਵਰ ਮੇਰਾ ਹੈ,     ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਸ਼ੂ। 11 ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ,     ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਮੇਰੇ ਹਨ।

ਜ਼ਬੂਰ 50:10-11
eMaringolo , 
CC BY 2.0 , Wikimedia Commons ਰਾਹੀਂ

ਯਿਸੂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਸਿਖਾਇਆ:

ਕੀ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਲਈ ਦੋ ਚਿੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ? ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗਾ।

 ਮੱਤੀ 10:29

ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਾਂ

ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ‘ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ’ ਵਜੋਂ ਸੋਚੀਏ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ,

1 ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।’…ਲੂਕਾ 16:1-2

ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ‘ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ’ ਹੈ – ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ – ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਯੋਗ, ਆਲਸੀ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਗੇ।

ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ‘ਮਾਲਕ’ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਕੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦਿਲ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਪਸਾਹ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ , ਅਤੇ ਦਸ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ , ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

1 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਆਖਿਆ, 2 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, ‘ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 3 ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਬੀਜੋ, ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ। 4 ਪਰ ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਅਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨਾ ਬੀਜੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਛਟਾਈ ਕਰੋ।

ਲੇਵੀਆਂ 25:1-4
ਐਨ ਅਟਚਡ ਅਰਥ 

ਸਵੀਟ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ , 
CC BY-SA 3.0 , ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਕਾਮਨਜ਼ ਰਾਹੀਂ

ਉਸ ਸਮੇਂ (3500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ) ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ, ਹਰ ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ‘ਆਰਾਮ’ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਜੋ ਭਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਮੁੜ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਸਟਾਕ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਟਾਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ, ਮੱਛੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਜਾਂ ਜੰਗਲ।

ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ:

18 “’ਮੇਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋਗੇ। 19 ਤਦ ਧਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋਗੇ। 20 ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, “ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾ ਬੀਜੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਵੱਢੀਏ ਤਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ?” 21 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਬਰਕਤ ਭੇਜਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਉਪਜ ਦੇਵੇਗੀ। 22 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਠਵੇਂ ਸਾਲ ਬੀਜੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓਗੇ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓਗੇ। ਲੇਵੀਆਂ 25:18-22

ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਿੰਤਾ

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਲਦ ਦਾਣੇ ਮਿੱਧਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਗਾਓ।ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 25:4

ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਥ੍ਰੈਸ਼ ਕਰੇਗਾ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਤੋਂ.

11 ਅਤੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ – ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹਨ?ਯੂਨਾਹ 4:11

ਇਹ ਯੂਨਾਹ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਨੇ ਯੂਨਾਹ ਨੂੰ ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਯੂਨਾਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਹਵਾਲਾ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ

ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਅੰਤਮ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਥੀਮ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਣੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰਣਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

18 ਕੌਮਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ,     ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ,     ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,     ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ – ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ।ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 11:18

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਬਾਈਬਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ‘ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ’ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੇਗਾ।

ਅੰਤ’ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?

ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਕੌਮਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਗਰਜਣ ਅਤੇ ਉਛਾਲਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਲੂਕਾ 21:25ਅ

ਚੌਥੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਸੂਰਜ ਉੱਤੇ ਡੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਝੁਲਸਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 9 ਉਹ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 16:8-9

2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

 • ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਗਜ਼, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਧਾਤ।
 • ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਭੋਜਨ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਤੂ ਜਾਂ ਕੱਚ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਪਾਣੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੂਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਟਪਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਨਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੋ।
 • ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਲਾਈਟ-ਬਲਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ (ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ) ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਏਗਾ।
 • ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੁੱਕਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਸ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ। ਜੇ ਮੌਸਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਬਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
 • ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
 • ਕੂੜਾ ਨਾ ਕਰੋ. ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 • ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਆਵੇਗਾ।
 • ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ।
 • ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
 • ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੋ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਦਤ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *