Skip to content
Home » ਅਸੀਂ sinEditCorrupt (ਭਾਗ 2) ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ... ਸਾਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਅਸੀਂ sinEditCorrupt (ਭਾਗ 2) ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ … ਸਾਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਭਰਿਸ਼ਟ (ਭਾਗ 2) … ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ

  • by

ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੇਦ ਪੁਸਤਕ (ਬਾਈਬਲ) ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ… Read More »ਭਰਿਸ਼ਟ (ਭਾਗ 2) … ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ