Skip to content
Home » ਚੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਰਚਨਾ

ਚੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਰਚਨਾ

ਕੀ ਕੋਈ ਆਦਮ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚੀਨੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ

  • by

ਬਾਈਬਲ ਇਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ… Read More »ਕੀ ਕੋਈ ਆਦਮ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚੀਨੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ