Skip to content
Home » ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਝੁਕਾਓ: ਕਿਉਂ?

  • by

ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਨੂੰ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚਕਾਰ ਕਈ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ… Read More »ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਝੁਕਾਓ: ਕਿਉਂ?