Skip to content
Home » ਸੰਸਕਾਰ

ਸੰਸਕਾਰ

ਯਿਸੂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਵਿੱਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

  • by

ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨੇ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਅੱਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ… Read More »ਯਿਸੂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਵਿੱਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ