Home » ਹਿੰਦੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ

ਹਿੰਦੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਝੁਕਾਓ: ਕਿਉਂ?

  • by

ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਨੂੰ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚਕਾਰ ਕਈ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ… Read More »ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਝੁਕਾਓ: ਕਿਉਂ?