Skip to content
Home » 7 ਦਿਨ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ

7 ਦਿਨ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਝੁਕਾਓ: ਕਿਉਂ?

  • by

ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਨੂੰ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚਕਾਰ ਕਈ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ… Read More »ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਝੁਕਾਓ: ਕਿਉਂ?