Skip to content
Home » ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ

  • by

ਮੇਖ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਖ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਭੇਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਜੀਵੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੰਡਲੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਪਿੱਛਾਂਹ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਸੀ?

ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ! ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ – ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ…

ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋਤਸ਼ ਵਿਗਿਆ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕੰਨਿਆ ਤੋਂ ਮੀਨ ਤੀਕੁਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਮੇਖ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਹਰ ਅਧਿਆਇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਖ ਦੇ ‘ਸੰਬੰਧਿਤ’ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੇਖ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ

ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਭੇਡ (ਨਰ ਲੇਲੇ) ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ?

ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਖ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਮੇਖ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੇ ਵੀ ਲੇਲਾ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰੰਭਿਕ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਭੇਡ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ?

  ਲਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਖ

ਪਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਤੀਕੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕੁਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਡੇਂਡੇਰਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰ ਦੇ ਡੇਂਡੇਰਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੇਖ

ਹੇਠਾਂ ਮੇਖ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੇਖ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
 ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਸਵੀਰ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੀਉਂਦੀ ਭੇਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਡ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਰੰਭਿਕ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਤਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ।

ਭੇਡ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਸੀ?

ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ?

ਮੇਖ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ

ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਮਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਛੀ-ਦੀ-ਪੂੰਛਣ ਬਚੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸੜਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਬੰਧਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਾਂ! ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਖ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਲੀ ਲੱਤ ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਸੀ ਤੀਕੁਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਬੱਕਰੀ (ਮਕਰ) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ:

6ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਣ ਅਤੇ ਚੌਹਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਨੋ ਕੋਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹ ਦੇ ਸੱਤ ਸਿੰਙ ਅਤੇ ਸੱਤ ਅੱਖੀਆਂ ਸਨ । ਏਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਤ ਆਤਮੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ 7ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਪੋਥੀ ਲੈ ਲਈ 8ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨੇ ਪੋਥੀ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਚੱਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿਗ ਪਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਰਬਾਬ ਅਤੇ ਧੂਪ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਨ 9ਅਤੇ ਓਹ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, – ਤੂੰ ਉਹ ਪੋਥੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਜੋਗ ਹੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕੋਹਿਆ ਗਿਆ ਸੈਂ, ਅਤੇ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਗੋਤ, ਭਾਖਿਆ, ਉੱਮਤ ਅਤੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ, 10ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਓਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ।। 11ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਓਹਨਾਂ ਜੰਤੂਆਂ, ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੀ 12ਅਤੇ ਓਹ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸਨ, – ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਧਨ, ਬੁੱਧ, ਸ਼ਕਤੀ, ਮਾਣ, ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਜੋਗ ਹੈ! 13ਹਰੇਕ ਸਰਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਭੇ ਜੋ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣਿਆ, – ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦਾ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਾਣ, ਮਹਿਮਾ, ਪ੍ਰਾਕਰਮ ਜੁੱਗੋ ਜੁੱਗ ਹੋਵੇ ! 14ਚਾਰੇ ਜੰਤੂ ਬੋਲੋ, “ਆਮੀਨ” ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ।।

ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 5:6-14

ਮੇਖ – ਜੀਉਂਦਾ ਲੇਲਾ!

ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੇਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਲੇਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ, ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਇੰਝ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਦੂਏ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ!

ਯੂਹੰਨਾ 1:29

ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਯਿਸੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਚਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਤੀਕੁਰ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰਗ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਖ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਰਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ:

9ਇਹ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਗੋਤਾਂ, ਉੱਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਜਿਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਅਤੇ ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ 10ਅਤੇ ਏਹ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, – ਮੁਕਤੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ!।।

ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 7:9-10

ਇਹ ਉਹ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੇਲੇ ਕੋਲੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੀਨ ਦੀ ਮੱਛਿਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਸੜਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਖ ਨੇ ਮੀਨ ਦੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ

ਸ਼ਬਦ ‘ਹੋਰੋਸਕੋਪ’, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ‘ਕੁੰਡਲੀ’ ਹੈ, ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਹੋਰੋ’ (ਘੜੀ) ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਈ ਸ਼ੁਭ ਪਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਨਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਤੀਕੁਰ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ‘ਕੁੰਡਲੀਆਂ’ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ – skopus (σκοπός) – ਜੋ ਕਿ ਮੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੋਪਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵੇਖਣਾ, ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਮਨਨ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਲੇਲੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਖ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 3ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਥਵਾ ਫੋਕੇ ਘੁਮੰਡ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਰੋ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਾਣੋ 4ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰੇ 5ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੋ ਸੁਭਾਉ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਭੀ ਸੀ 6ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਣਾ ਕਬਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਣਿਆ 7ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਖਣਾ ਕਰ ਕੇ ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ 8ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤਾਈਂ ਸਗੋਂ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਈਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਿਆ 9ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤ ਉੱਚਿਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ 10ਭਈ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਸ਼ ਉਤਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਤਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਗੋਡਾ ਨਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ 11ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਮੰਨ ਲਵੇ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੁ ਹੈ! ।।

ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ 2:3-11

ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ।

ਮੇਖ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਦਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭੇਡ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੁਭਾਓ (ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ) ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਨਤਾ’ ਵਜੋਂ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਕਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਤ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਭੇਡ ਹੁਣ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ, ਜੀਉਂਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਇਕਾਈ ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਉਸ ਉੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਭੇਡ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲਈ ਇੱਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨਿਆਉਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਧਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ:

ਮੇਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਮਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਉਣ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨਣ, ਜਾ ਉਸ ਲਈ ਕੁੱਝ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਤਾਏ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਲਚੀਲਾ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਮੇਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਖ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਲੜ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਟੀਸੀ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾਂ ਕੂ ਜਿਆਦਾ ਪੂਰਕ ਹੋਵੇਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਉਸਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਣਾ ਹੈ? ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਜੀਉਣ ‘ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਾਂਗਾ: ਅਨੰਦ ਕਰੋ! ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਮੇਖ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਭੇਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਰ ਜੋਗ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥਾਰਥ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸੋਭਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।

ਲੇਲੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਖ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ (ਲੇਲੇ) ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?

ਅਖੀਰਲੀ ਇਕਾਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਆਏ 9-12 ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਖ ਦਾ ਲੇਲਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਲੇਲੇ ਦੇ ਉਸੇ ਦਰਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ:

ਅਤੇ ਓਹ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਚਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਓ! ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲਓ!

ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 6:16

ਰਾਸ਼ੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਕੁੰਭ ਦਾ ਡੂੰਘਿਆਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣੋ। ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਅਰੰਭ ਕੰਨਿਆ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੇਖ ਦਾ ਡੂੰਘਿਆਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਵੇਖੋ:

• ਦੇਹਧਾਰਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮਣ ਅਤੇ ਲੋਗੋਸ

• ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ – ਬਲੀਦਾਨ

• ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਨਾਚ

• ਯਿਸੂ, ਸਾਡਾ ਕਾਰ ਸੇਵਕ

• ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲ

• ਰਾਮਾਇਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ

• ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *